Samverkan med Sundsvalls kommun

Spara favorit 14 okt oktober 2019
Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Avtalet tecknades 2014. Det omfattar 30 miljoner kronor under perioden 2015-2017 där universitetet och kommunen satsar lika stora delar. Avtalet förnyades den 14 juni 2017 när nytt avtal skrevs under av rektor Anders Fällström och kommunalråd Peder Björk. Det nya avtalet omfattar 40 miljoner kronor under perioden 2018-2021. 

I menyn kan du ta del av några utvalda projekt. Du kan också se alla pågående och avslutade projekt inom samverkansavtalet hittills. Ambitionen är att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli större forskningsinsatser där både näringsliv och externa finansiärer kan medverka. Projekt som KM2 och SMART är goda exempel på det.

Vi ska tillsammans vara goda aktörer för kunskapsspridning och ökad kompetens samt driva viktiga samhällsfrågor inom forskning och utbildning som skapar nytta för regionen.

Samverkansavtalet handlar om att stimulera forskning som gör nytta. För samhälle, näringsliv och människor i Sundsvalls kommun.

 

Mall för ansökan

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

Mall för ansökanLyssna

Här kan du ta del av processen för hur vi arbetar med förstudierna

Formell beslutsprocess

Här kan du hämta mallen för att skriva en slutrapport för förstudie inom samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

Mall för slutrapportLyssna

Här kan du hämta Powerpointmallen för att presentation av resultat inom din förstudie inom samverkansavtalet 

Powerpointmall för presentation

 

Rapporter

Hur bygger vi en trygg, attraktiv och hållbar stadskärna?

Läs mer om projektet Förstärkt stadsmiljö i Sundsvall
Hämta rapporten: Förstärkt stadsmiljö i SundsvallLyssna
Eller ta del av kortversionen i denna folderLyssna

Hur ledarskap och integration ut i äldreomsorgen?

Hämta rapporten: Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorgenLyssnaLyssna

Hur kan man bygga gröna småhus och leva hållbart i Sundsvall?

Hämta rapporten: Grönt boendeLyssna

Digitaliseringsagenterna

Lilla Digitaliseringsboken 4.0Lyssna

DA lärarhandledning 2.0Lyssna

Slutrapport Digitaliseringsagenterna 2018-2019Lyssna

Studiemotivation och lärande

Studiemotivation- En studie av fyra utbildningsprogram vid Sundsvalls gymnasium.Lyssna

Bättre avfallshantering i Sundsvall

Slutrapport Bättre avfallshantering i SundsvallLyssna

 

Samverkansavtalet

Samverkansprojekt

Samverkan mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun bygger på våra gemensamma kunskaper, kompetenser och mål för att tillsammans stärka regionen, göra oss attraktivare både för studenter och näringsliv och bidra till tillväxt.

 Sports Tech

Stormöte för samarbetet med Sundsvalls kommun

Nya forskningsprojekt och massor av resultat! Välkommen till höstens stormöte inom samverkansavtalet med Sundsvalls kommun.

Samverkan Sundsvalls kommun

Stärka ungdomars välmående och psykiska hälsa

Ju tidigare en utbildningskedja bryts desto sämre är framtidsutsikterna. I frågan om att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet är därför skolframgång en viktig beståndsdel för god hälsa.

Lena Boström och Gunnar Augustsson

Fritids med nya förutsättningar

80 procent av alla barn i lågstadiet deltar i fritidshemmens verksamhet efter skolan. Lena Boström och Gunnar Augustsson, båda professorer i pedagogik vid Mittuniversitetet, har genomfört en studie om hur personalen uppfattar och i praktiken genomför sitt lärandeuppdrag. Pedagogernas uppdrag är att erbjuda elever meningsfull fritid, stimulera deras lärande och utveckling samt ge dem utrymme för delaktighet och inflytande.

Teresa Silva, docent i kriminologi vid Mittuniversitetet

Förebygg droghandel med rätt stöd

Droghandeln i centrala Sundsvall omfattar tre riskgrupper där ungdomar utgör en av riskgrupperna. Det visar en förstudie som genomförts av Mittuniversitetet inom ramen för samverkansavtalet med Sundsvalls kommun. I studien konstateras också att en satsning på just ungdomar kan minska droghandeln.

kompostpåsen

Kompostpåsen som inte går sönder

Miljö- och klimatmålen styr oss mot att ersätta plastpåsar med fiberbaserade material. Dagens fiberbaserade material är känsliga för fukt och de är inte alltid så praktiska att använda. När vi alla läser mer och mer nyheter på mobiler och surfplattor istället för i papperstidningar blir en del pappersmaskiner överflödiga.

Skolarbete, läxa, matematik, skola

3D visualisering i skolan

Vid Bergsåkers skola genomförs en förstudie som undersöker tredimensionell (3D) visualisering i matematikundervisning jämfört med traditionell undervisning. En förhoppning är att detta bara är början på hur forskningen kan hjälpa till att rigga en skola som lyckas få fler elever att nå kunskapskraven.

demensvård

Samlad satsning ska förbättra demensvården

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för vårdpersonal. Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun samverkar i tre parallella forskningsprojekt under 2018 där bland annat hemsjukvården undersöks och ett nytt e-hälsoverktyg utvecklas.

Sundsvalls kommun

Vision och mål

Vi har precis avslutat den första perioden av vårt samverkansavtal och kan till vår stora glädje konstatera att alla våra förväntningar har infriats. Den stora framgången med avtalet har lett till att vi nu enats om att förnya, fördjupa och utveckla vårt samarbete under de kommande fyra åren.

Sundsvalls kommun

Samverkan som ger effekt

När vi inledde vårt samarbete för drygt tre år sedan satte vi upp ett antal mål som skulle leda oss framåt i realiseringen av våra strategiska mål och göra både universitetet och kommunen mer attraktiv för studenter, boende och företag. När vi summerar den första avtalsperioden kan vi med stolthet konstatera att de mål och ambitioner vi hade för ögonen när vi startade har infriats.

Samverkansavtalet

Samhällsnytta och tillväxt

Att regionala universitet har betydelse för regional utveckling är ett faktum. I Sundsvall lyfter vi den betydelsen genom ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

FSCN

Kreativ vetenskap på Ljustadalens skola

Nya och kreativa lärmiljöer för 320 elever från förskoleklass till år 6. Utveckling av undervisningen i naturvetenskap och teknik. Motivation, engagemang och nya möjligheter för eleverna att nå sina mål.

CER

Vägen till en hållbar arbetsmiljö

Ohälsa kostar. Förutom att människor lider blir det även störningar i verksamheten och effektivitetsproblem. Totalt kostar sjukfrånvaron på Sundsvalls kommun kring 300 miljoner per år.

Sundsvalls kommunavtalet

Utbildning för grönt boende

Solenergi, gemensamma funktioner och medvetna val. Att bygga och bo hållbart kräver kunskap.

Sundsvalls kommunavtalet

KM2 - Kvadratkilometer av energi

Om 10 år kör alla bilar i Sundsvall på el. Landsbygdens idag så mörka vägar är upplysta. Regionen har en hel industri kring energikomponenter. Vi har gasellföretag inom superkondensatorer och grafenbläck.

Smart City

Smart - Ny business med sakernas internet

Ett helt uppkopplat Sundsvall. Nya tjänster, lösningar och affärer för allt ifrån vattenmätning och oljenivåer till parkeringsplatser. Och en internationell spelare kring utveckling av Internet of Things.

Kontaktpersoner

Beredningsgrupp

Tommy Ytterström, Projektledare
kontaktperson för förstudier och beredning
tommy.ytterstrom@proandpro.se
070-673 72 00

Eva-Marie Blusi Tyberg
strateg Sundsvalls kommun
eva-marie.tyberg@sundsvall.se
070-235 23 99

Hans-Erik Nilsson
dekan Mittuniversitetet, NMT
hans-erik.nilsson@miun.se
010-142 87 39

Peter Öhman
vice dekan humanvetenskapliga fakulteten, HUV
peter.ohman@miun.se
010-142 86 77

Mia Risemark
kommunikatör Mittuniversitetet
mia.risemark@miun.se
010-142 84 43

Lina Andersson
kommunikatör Sundsvalls kommun
lina.andersson@sundsvall.se
060-191692

Styrgrupp

  • Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
  • Hans-Erik Nilsson, dekan NMT Mittuniversitetet
  • Åsa Bellander, kommundirektör Sundsvalls kommun
  • Eva-Marie Blusi Tyberg, strateg Sundsvalls kommun
  • Göran Sörell, VD Sundsvall Elnät